Regulamin

Regulamin PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

§ 1

Zasady ogólne

Zasady ogólne, wskazane w regulaminie są zbiorem reguł stosowanych przez PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ w odniesieniu do osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z portalu wraz
z wszystkimi znajdującymi się w jego ramach subdomenami.

§ 2

Ochrona danych osobowych

 1. Osoby przeglądające PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ i jego subdomeny pozostają anonimowe.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez dział IT PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ tylko dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym.

§ 3

Obowiązki i odpowiedzialność stron

 1. Wszelkie treści umieszczone na portalu i jego podstronach, administrowanych przez Wydawnictwo Farmacom mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba że wyraźnie zastrzeżono co innego.
 2. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ nie gwarantuje, że informacje podawane przez podmioty trzecie na stronach zarządzanych przez Wydawnictwo Farmacom są prawdziwe, aktualne
  i kompletne. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika portalu.
 3. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w szczególności za treść publikacji i wszelkiego rodzaju ogłoszeń reklamowych, jednak zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, bez podania przyczyny i powiadomienia autora, które w sposób rażący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami a także godziłyby w dobre imię portalu, jego Użytkowników i Klientów.
 4. W granicach dozwolonych prawem, PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem ze stron internetowych należących do Wydawnictwo Farmacom.
 5. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ zastrzega sobie możliwość poddania treści przesłanych niezbędnym skrótom i korektom,
  a także - w przypadku, gdy artykuł nie spełnia kryteriów merytorycznych - możliwość przesunięcia publikacji do innej części portalu informacyjnego. Klient wyraża niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w materiale.

PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ zastrzega sobie prawo do:

 1. - przejściowego zaprzestania świadczenia usług promocyjnych ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją treści portalu.
 2. - wysyłania na adresy elektroniczne Klienta usług promocyjnych komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.
 3. - zablokowania dostępu do zasobów Klienta usług promocyjnych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ.
 4. - zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług promocyjnych jest niemożliwe z winy Klienta.
 5. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 6. - jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z usług promocyjnych w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,
 7. - informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
 8. - utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych
  (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ (działanie osób trzecich)
 9. - szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług promocyjnych, będące następstwem okoliczności, za które PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
 10. - podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu zamówienia usług promocyjnych,
 11. - nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.

§ 4

Prawa autorskie

 1. W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r.) do informacji zawartych w części informacyjnej portalu prawa autorskie i prawa majątkowe posiada Wydawnictwo Farmacom z siedzibą
  w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Autora interesów PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Autora.
 4. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do publikacji zamieszczonych w portalu.  
 5. Użytkownik może korzystać z Utworu jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie może dokonywać wydruku Utworu w celach zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania, czy obrotu Utworem lub jego częścią.
 6. Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Redakcji PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ, udzielonej na piśmie oraz zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.
 7. Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych PORTALOWI BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ w celu realizacji umowy oraz że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.
 9. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić portal z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jego miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ z tego tytułu w pełnej wysokości.

§ 5

Warunki świadczenia usług

1. Definicje

„Usługodawca" lub „ PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ " lub „Portal" – Wydawnictwo Farmacom
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Św. Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski, tel./fax 32-455-31-61,
e-mail:[email protected], NIP 647-210-48-33.

„Klient" lub „Autor" – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę o świadczenie Usług w ramach portalu, działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów;

„Usługa" – podjęcie i spełnienie przez PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ określonych działań na rzecz Klienta

„Zamówienie" - indywidualnie wypełniony formularz konkretyzujący usługi, jakimi zainteresowany jest Klient, dostępny na PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ lub jednej z jego podstron, wysłany drogą mailową.

„Umowa" - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a PORTALEM BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ lub zaakceptowanego przez Klienta Zamówienia.  

„Użytkownik" - osoba fizyczna korzystająca usług innych niż Usługi określone Warunkami Świadczenia Usług.

2. Warunki świadczenia usług

 1. W ramach Umowy PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi z zakresu publikacji oraz promocji na portalu i subdomenach.
 2. Akceptacja regulaminu przez Klienta portalu jest równoznaczna z zawarciem umowy na realizację usługi przez PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ.
 3. Usługi świadczone są w postaci modułów przez czas określony.
 4. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Zamówienia złożonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i jego potwierdzenia przez portal.
 5. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ potwierdza niezwłocznie otrzymanie zaakceptowanego Zamówienia poprzez wystawienie faktury pro-forma i wysłanie jej na adres e-mail Klienta. Fakturę VAT wydawca portalu wystawi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.

3. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie
  z Zamówieniem.
 2. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
 3. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy
  w całości lub w części w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ.

4. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do niepublikowania żadnych informacji niezwiązanych tematyką portalu, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności
  i charakteru przedsiębiorstwa.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w portalu.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje wydawca PORTALU BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer faksu),   przedmiot reklamacji, numer i datę zamówienia, okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: [email protected], wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja" lub faksem na numer + 48 32 455-31-61.
 7. PORTAL BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone
  w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub na numer faksu.

6. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Wydawnictwem Farmacom a Klientem i są wiążące, o ile Strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

 

Współpracujemy z

 • ŚPK http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl