Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2019

W tym wydaniu

Bliżej branży
6Nowości produktowe oraz bogaty program merytoryczny na Targach PCI Days 2019!
Produkcja
10Dokładność pomiaru w laserowych analizatorach wielkości cząstek
14Dezintegratory – substancje rozsadzające stosowane w tabletkach. Badanie skuteczności. Cz. III
22Jak zminimalizować straty w produkcji tabletek? Profesjonalizacja i automatyzacja metod pomiaru farm
26Intrex dla farmacji
28Systemy uzdatniania i dystrybucji wody. Problemy i nieuniknione zagrożenia mikrobiologiczne
32POWTECH 2019. Mechaniczne procesy technologiczne w służbie mega-trendów jutra
34Szybka Ścieżka – szansa na rozwój w 2019 roku
36Certyfi kat potwierdzi spełnienie wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej leków
38Outsourcing jakości – czy to jest możliwe?
41Jak powstają i funkcjonują Cleanroomy?
Polski przemysł
44Ruszył system weryfi kacji autentyczności leków – służący podniesieniu bezpieczeństwa pacjenta
48Największe portfolio leków innowacyjnych w Polsce i szansa na neuropsychiatryczny blockbuster
50Nowi konsumenci 2019 to nowi saperzy
53Agencja Badań Medycznych szansą na zwiększenie badań niekomercyjnych
56Konsekwencje niezapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych w procesie wytwarzania
60Najlepsi specjaliści w branży. Możliwości rozwoju, kluczowe kompetencje i atrakcyjne benefi ty
Nowoczesne formy leków
64Doustne leki o przedłużonym uwalnianiu
68Plaster jako nośnik substancji leczniczych
Suplementy diety
72Suplementy diety na bazie ekstraktów roślinnych
78Jakość suplementów diety w kontekście badań stabilności