Jak wybrać dostawcę systemu automatyki w przemyśle farmaceutycznym

Kategoria: Produkcja i maszyny
6 min. czytania

Ponadto ważny jest wybór dostawcy systemu automatyki. Jego kompetencje powinny przełożyć się na właściwie dobraną koncepcję automatyzacji, oraz jej przekonwertowanie na szczegółowy projekt wielobranżowy. Wybierając kompetentnego dostawcę zyskuje się ponadto gwarancję sprawnego przebiegu realizacji projektu, jego wdrożenia, oraz wprowadzania ewentualnych zmian, wynikających ze zmieniającego się przebiegu technologicznego, który musi być dostosowany do potrzeb rynkowych.

Doświadczenie w automatyzowanych procesach

Doświadczenie w automatyzowanych procesach jest bardzo istotne dla prawidłowego zaprojektowania stanowiska, stacji, czy też linii produkcyjnej. Znajomość procesów produkcyjnych przekłada się na optymalny dobór rozwiązania z uwzględnieniem specyficznych wymagań. Ważna jest przy tym możliwość przeniesienia kompetencji w zakresie automatyzacji konkretnych procesów, z jednej branży na inne.

Możliwość budowy maszyn prototypowych

Dobry dostawca systemów automatyki do przemysłu farmaceutycznego powinien bazować na indywidualnym podejściu do rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów. Tym sposobem powstają innowacyjne i dedykowane aplikacje, które są ściśle dopasowane do konkretnych potrzeb procesowych.

Stąd też pionierskie i prototypowe koncepcje powinny powstawać w odrębnych działach, dbających o rozwój nowych aplikacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań rynkowych i trendów technologicznych. Muszą być przy tym brane pod uwagę rzeczywiste problemy występujące w fabrykach z uwzględnieniem specyfiki technologii produkcji, a także właściwości fizycznych surowców, komponentów i wyrobu gotowego.

Kompetentny dostawca systemu automatyki powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi, pozwalającymi na projektowanie i budowanie maszyn prototypowych. Stąd też ważne jest, aby koncepcje automatyzacji skomplikowanych procesów produkcyjnych, mogły być przełożone nie tylko na projekty ale i innowacyjne, specjalne, prototypowe oraz zoptymalizowane maszyny, które z gwarancją stabilności i bezawaryjnej pracy, mogą być przekazane do eksploatacji.

Autorskie systemy sterowania, traceability i oprogramowanie Smart Factory

W tym zakresie warto postawić na rozwiązanie autorskie i „niepudełkowe”, które od podstaw powstaje u jednego producenta. W efekcie zyskuje się system ściśle dostosowany do potrzeb konkretnej aplikacji. Dodatkowo systemy autorskie są ciągle rozwijane pod kątem najnowszych trendów technologicznych.

Kondycja finansowa i możliwości produkcyjne

Na etapie wyboru dostawcy warto sprawdzić jego kondycję finansową, będącą gwarancją wykonania dużych projektów. Oprócz tego kompetentny dostawca systemów automatyki powinien bazować na własnych specjalistycznych możliwościach produkcyjnych.

Założeniem inwestycji w system automatyki jest uzyskanie zakładanego zwrotu inwestycyjnego w określonym czasie. Stąd też finansowanie, podobnie jak i projektowane rozwiązanie techniczne, powinny być „szyte na miarę”. Na elastyczność w tym zakresie mogą pozwolić sobie tylko nieliczni dostawcy, dysponujący odpowiednim potencjałem finansowym. Warto podkreślić, że dostawca stabilny finansowo jest w stanie sprostać dużym projektom, których realizacja rozkłada się w dłuższym czasie. Ponadto wiele projektów, zwłaszcza prototypowych, pociąga za sobą konieczność poniesienia przez dostawcę dodatkowych kosztów, wynikających z wykonania szeregu dodatkowych badań, testów, prototypów, wydruków 3D itd. Dostawca powinien zatem dysponować odpowiednim potencjałem finansowym i najlepiej, aby był on ulokowany jako kapitał rodzimy z możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.

Park maszynowy

Bogaty park maszynowy dostawcy gwarantuje, że podzespoły maszyn mogą powstawać w jednym miejscu, a do tego skraca się czas wykonywania aplikacji, przy szybkiej reakcji na zmiany i dostępności części zamiennych. Ponadto zapewnia to gwarancję wykonania nawet najbardziej złożonych nietypowych elementów konstrukcyjnych i transportowych, pod ścisłym nadzorem konstruktorów, z możliwością modyfikacji i wprowadzenia koniecznych zmian w każdej fazie produkcji.

Odpowiednie zasoby obiektowe

Dostawca powinien dysponować budynkami i halami produkcyjnymi pozwalającymi na kompleksowe produkowanie, uruchamianie i wykonywanie produkcji próbnej. Stąd też ważne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni hali oraz ciągów transportowych (np. na potrzeby wjazdu samochodem ciężarowym). Hala produkcyjna powinna mieć dostęp do mediów o odpowiednich parametrach, pozwalających na bezpieczną pracę linii podczas uruchomień próbnych. Warto zwrócić uwagę na dogodną lokalizację siedziby dostawcy. Co prawda na potrzeby realizacji projektu (np. w zakresie testów, zmian, opcji, przeglądów itd.), coraz częściej wykorzystuje się technologię rzeczywistości mieszanej i zdalny dostęp, to jednak ewentualny dojazd do miejsca, w którym powstają maszyny, powinien być dogodny. Stąd też najlepiej aby centrum projektowe i hale produkcyjne, znajdowały się w jednym miejscu, w pobliżu kluczowych dróg krajowych i autostrad oraz portów lotniczych.

Globalny zasięg

Śmiało można powiedzieć, że sprawdzony dostawca to globalny dostawca. Szerokie kompetencje, doświadczenie w automatyzowaniu procesów, możliwości projektowe i produkcyjne, zaplecze finansowe, a także struktura zasobów ludzkich, własny park maszynowy oraz odpowiednie zasoby obiektowe pozwalają na globalne dostarczanie maszyn.

Tylko nieliczni dostawcy dysponują potencjałem pozwalającym na zasięg globalny. Konieczne jest do tego odpowiednie zaplecze finansowe oraz zasoby ludzkie i infrastrukturalne. Globalny dostawca musi spełnić szereg dodatkowych wymagań, takich jak chociażby zapewnienie ciągłości działań biznesowych, zarządzenie ryzykiem, odpowiedni obieg dokumentów projektowych i ewidencji zmian w projekcie, dodatkowe potwierdzenie zdolności projektowych, spełnienia kryteriów dodatkowej weryfikacji względem potencjału i jakości itd.

Komunikacja z klientem

Dla prawidłowej realizacji inwestycji ważny jest sprawny przebieg komunikacji i obiegu dokumentacji sprzedażowej, projektowej i odbiorowej. Proces sprzedaży dóbr inwestycyjnych z reguły przebiega równolegle na wielu płaszczyznach. W procesie obiegu informacji biorą bowiem udział zarówno komórki techniczne (np. inżynierowie procesu), decyzyjne, opiniujące (np. służby utrzymania ruchu), zakupowe i management. Stąd też muszą być dobrane odpowiednie działania z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i decyzyjnej konkretnego klienta. Dlatego warto postawić na dostawcę, który odpowiednio zarządza procesami: sprzedażowym, realizacji projektu, posprzedażowym.

Kompetencje integratorskie, jakość, serwis

Na etapie wyboru dostawcy systemu automatyki warto sprawdzić jego możliwości w zakresie integracji urządzeń techniki napędowej, sterowania i komunikacji różnych producentów. Konieczność zastosowania urządzeń określonego producenta może wynikać chociażby z wymagań korporacyjnych lub innych standardów przyjętych w fabrykach. Dostawca systemu automatyki powinien być w stanie sprostać takim wymaganiom. Chodzi tutaj o szeroko rozumianą integrację w zakresie zasilania, sterowania i komunikacji, jak i oprogramowania. Możliwości w tym zakresie potwierdzają odpowiednie certyfi katy.

Jakość i dostępność zastosowanych komponentów

O stabilnej i bezawaryjnej maszyny decyduje m. in. najwyższy poziom jakości zastosowanych komponentów. Zapewnia to ciągłość
produkcji i bezpieczeństwo obsługi, przy zmniejszonym do minimum ryzyku wystąpienia nieplanowanych przestojów. Ponadto warto zwrócić uwagę czy dostawca dysponuje dobrze wyposażonym magazynem, wspomaganym narzędziami informatycznymi oraz czy jest możliwe zweryfi kowanie przez klienta funkcjonowania takiego magazynu w realnych warunkach pracy. Dostawca powinien udowodnić, że jego łańcuch dostaw jest dobrze zorganizowany i gwarantuje dostępność do komponentów, bez względu na sytuację rynkową.

Serwis i zdalny dostęp

Na etapie wyboru warto postawić na dostawcę, który dzięki temu, że zasobami własnymi projektuje i wytwarza maszyny, daje gwarancję szybkiego ich serwisu. Jednak kompetentny dostawca już na etapie projektowania wstępnej koncepcji powinien przewidzieć rozwiązania przekładające się na ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia usterek. Ponadto warto mieć na uwadze zastosowanie narzędzi do zdalnej diagnostyki zapewniającej wsparcie serwisowe maszyny.

Podsumowanie

W odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego trzeba mieć na uwadze fakt, że produkcja leków wymaga zapewnienia odpowiedniej jakości produktu, wynikającej m. in. z GMP (Good Manufacturing Practice), czyli zasad dobrej praktyki wytwarzania. Nie mniej ważny jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz szereg innych wymagań i zaleceń, wynikających z przepisów prawnych, zarówno w odniesieniu do samych leków i opakowań, jak i maszyn procesowych.

Systemy automatyzujące muszą być precyzyjne i dokładne (np. systemy ważące), a aplikacje sterujące, powinny obsługiwać wiele
receptur technologicznych, uwzględniać właściwości fizyko-chemiczne surowców, a także warunki środowiskowe oraz zróżnicowane i wielokrotne testy jakościowe.

Procesy technologiczne realizowane w przemyśle farmaceutycznym są bardzo różnorodne. Trzeba mieć tutaj na uwadze m. in. produkcję wsadową, w której do mieszalnika trafi ają poszczególne składniki w określonej kolejności, przy ściśle zdefi niowanych ilościach. Nie mniej ważne są również procesy obejmujące kontrolę jakości, znakowanie, pakowanie i paletyzowanie.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 4/2021