Adamed Pharma, w ramach strategii New Drug Discovery, rozbudowuje zaplecze laboratoryjne do realizacji nowych projektów rozwoju leków

Kategoria: Aktualności Rynek i trendy
5 min. czytania

Zakup i modernizacja zaplecza laboratoryjnego w Kajetanach jest elementem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowejAdamed Pharma w obszarze biotechnologii.Nabyte nieruchomości,po dostosowaniu do potrzeb R&D Adamed,pozwolą na poszerzenie wachlarza możliwości technologicznych, które posłużą do prac nad innowacyjnymi produktami leczniczymi firmy. Aktualnie ośrodkiem działalności badawczej Adamed w Polsce jest nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Pieńkowie.    

– Inwestycje i innowacje są jednym z głównych filarów rozwoju Adamed. Nasze podejście do innowacji opiera się na dążeniu do dalszego wzrostu na rynku polskim i międzynarodowym. Kluczowe działania, które przybliżają nas do realizacji tego celu obejmują szerokie spektrum, jak produkty, technologie, systemy, procesy czy łańcuch dostaw. Zakup i rozwój infrastruktury laboratoryjnej Kajetanach pozwoli na wdrożenie nowych rozwiązań i przyczyni się do dalszego rozwoju firmy. Z całą pewnością stanowić też będzie ważny element decydujący o jej konkurencyjności na rynkach światowych. Jednocześnie rozwój w tym kierunku jest kolejnym krokiem jaki Adamed podejmuje, by zapewnić stabilne i silne środowisko badań i rozwoju w kraju – mówi Sylwia Berdzik-Kalarus, Członek Zarządu Adamed Pharma, Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu.

– Zakup infrastruktury w Kajetanach to kolejny etap wdrożenia strategii Adamed, której jednym z celów jest rozwój polskich oryginalnych leków, oraz zapewnienie stabilnego i silnego portfolio innowacyjnych produktów. W ramach prac nad lekami oryginalnymi jesteśmy aktywni w trzech obszarach terapeutycznych: onkologii, neuropsychiatrii i diabetologii. Dynamiczną realizację przedsięwzięć tak złożonych, jak rozwój nowych cząsteczek, umożliwia nam nasz multidyscyplinarny zespół ekspertów, pracujących w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w zaawansowane zaplecze technologiczne. W obrębie nowo nabytej infrastruktury docelowo będziemy dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami do projektowania sekwencji, klonowania genów, ekspresji i oczyszczania, a także analityki – zarówno białek rekombinowanych i przeciwciał monoklonalnych jak i kandydatów na leki opartych o kwasy nukleinowe, w tym mRNA. Poszerzanie zaplecza technologicznego i poszerzanie zakresu kompetencji specjalistycznychsą niezbędnym krokiem rozwoju nowoczesnej firmy farmaceutycznej–mówi Bartłomiej Żerek, Dyrektor Departamentu Innowacyjnego Adamed Pharma, który sprawuje nadzór operacyjny nad placówką.

Nowe laboratorium rozpocznie prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania technologii mRNA, m.in. do opracowywania szczepionek. W tym aspekcie kluczowa jest kooperacja nauki z biznesem. Adamed Pharma, tworząc konsorcjum naukowo-badawcze z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych, otrzymał grant na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.

Co ważne, nowa inwestycja Adamed umożliwi także m.in. produkcję małych serii,biologicznych kandydatów na leki,na potrzeby badań klinicznych, zgodnie ze standardem GMP (ang. Good Manufacturing Practice). W Kajetanach powstanie biotechnologicznyobszar produkcji pilotażowej.

– Rozwój leków opartych na kwasach nukleinowych (RNA i DNA) to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii. To coś absolutnie nowoczesnego i z tego powodu cieszę się, że polskie zespoły badawcze mogą tę technologię, wspierać i rozwijać Co istotne, konkurs Agencji Badań Medycznych, poświęcony technologii RNA ma przede wszystkim charakter wdrożeniowy. Chcemy wyposażyć Polskę w nowoczesną platformę, którą będzie można wykorzystać do tworzenia preparatów nie tylko przeciwko COVID-19, ale także leków onkologicznych stosowanych m.in. w terapii spersonalizowanej. To działanie, które nie tylko stymuluje rozwój naukowy, ale co bardzo istotne stanowi rozwój kompetencji w zakresie bezpieczeństwa lekowego państwa. Mówimy o tym, że na przyszłe zagrożenia tego typu będziemy szybciej i właściwiej odpowiadać, również jeżeli chodzi o zabezpieczenie polskich obywateli. W ciągu 2-3 lat chcemy zbudować własne narzędzia do walki z każdą nadchodzącą pandemią. W tym celu potrzebujemy dokonać transferu wiedzy i technologii od światowych korporacji, również technologii mRNA, która daje też możliwości tworzenia innowacyjnych leków – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. rozwoju sektora biotechnologicznego dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Infrastruktura wKajetanach będzie nowym miejscem pracy zespołu Departamentu Innowacyjnego Adamed. Naukowcybędą dysponować najnowocześniejszym, doskonale wyposażonym zapleczem laboratoryjnym. Rozwój infrastrukturybadawczejzwiązany jest również na dwukrotnym powiększeniem liczebnościtego zespołu.AdamedPharma,zgodnie z planem inwestycyjnym, rozszerzy swoje zasobyeksperckie o kolejnych specjalistów w zakresie produkcji biotechnologicznej, pracy z kwasami nukleinowymi oraz zarządzania jakością. Tym samym, obok istniejących już pracowni biotechnologii, proteomiki, biologii komórki oraz badań in vivo, powstanie nowoczesnelaboratoriummRNA.

Innowacja w Adamed to nie tylko poszukiwanie oryginalnych leków, ale udoskonalanie już istniejących cząsteczek poprzez nową, bardziej przyjazną formę podania, wydłużenie czasu działania, poprawę compliance. To także produkty złożone będące kombinacją substancji leczniczych zawartych w jednej kapsułce bądź tabletce.A to wszystko po to, aby maksymalnie efektywnie odpowiadać na potrzeby pacjentów, lekarzy i całego środowiska medycznego.Obecnie w portfelu leków będących w fazie rozwoju jest kilkadziesiąt molekuł, które oferują taką właśnie istotną wartość dodaną.

– Od ponad 20 lat realizujemyinwestycje i prowadzimy własną, innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Przeznaczyliśmy na ten cel już 1,9 mld złotych. Przedsięwzięcie w Kajetanach wpisuje sięw nasz wieloletni program inwestycji w rozwój, w ramach którego do końca 2025 r.  zamierzamy przeznaczyć łącznie 1 miliard złotych. Strategia Adamed Pharma przewiduje również, że co roku będziemy przeznaczać średnio 7% uzyskiwanych przychodów na projekty związane z rozwojem leków. Część z nich realizowanych będzie w Kajetanach – mówi Paweł Roszczyk, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Adamed Pharma.

Szacowany koszt dostosowania zakupionej infrastruktury do celów badawczych Adamed to prawie 20 mln złotych. Większość inwestycji jest wpisana w koszty strategii innowacji i rozwoju Adamed Pharma, natomiast jej  część, w wysokości do 9 milionów złotych, zostanie dofinansowana przez Agencję Badań Medycznych w ramach grantu „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA”.

Ośrodek w Kajetanach będzie w pełni dostosowany do prac zespołów badawczych z końcem 2023 roku, zaś część produkcyjna, wymagająca rozbudowy i zakupu skomplikowanych instalacji – zostanie uruchomiona w drugim kwartale 2024 roku.

Komentarz ekspercki

– Świat mierzy osiągany dobrobyt zmianami wartości wytworzonych dóbr i usług (PKB).  Ale nie tylko wzrost PKB decyduje o poprawie dobrobytu społecznego. Ważną jego częścią jest długość życia, a przede wszystkim długość życia w zdrowiu. Ostatnie dane GUS dotyczące długości życia pokazują,  że w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat dalsze oczekiwane trwanie życia 30-latka skróciło się o 18 miesięcy, podobnie 60-latka. Co prawda życie w zdrowiu nieco się wydłużyło, ale ciągle jest niskie – dla mężczyzn wynosi nieco ponad  59 lat, a dla kobiet – 63 lata. Przyczyn jest wiele. Ostatnio oczywiście COVID-19, ale także w coraz większym stopniu zanieczyszczenie środowiska, tryb życia – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek,z Wydziału Nauk EkonomicznychUniwersytetu Warszawskiego.

– Walka z COVID-19 pokazała, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy – na pewno w intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych, w tym w branży farmaceutycznej. A pole do „poprawy” jest ogromne. W 2020 r. nakłady ogółem na B+R wyniosły w Polsce 32,5 mld zł, czyli 1,39 proc. PKB. W UE poziom ten był wyższy, bo 2,32 proc. PKB. Ale to też mało. Prace B+R mają zwiększać nasz zasób wiedzy i dzięki temu rozwiązywać problemy, z którymi ludzie się mierzą. Dotyczy to wszystkich obszarów naszego życia, ale trudno się cieszyć kolejnymi technologiami i ich zastosowaniem ułatwiającym życie, gdy czas życia się skraca, a czas życia w zdrowiu to tylko ok. 80 proc. czasu życia. Dlatego coraz ważniejsze staje się inwestowanie branży farmaceutycznej w prace B+R. Dlatego tak ważna jest ostatnia inwestycja Adamed Pharma w infrastrukturę badawczo-rozwojową i planowane inwestycje do 2025 r. w wysokości 1 mld zł – dodaje ekonomistkaz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Źródło: www.adamed.com