Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego - nowo projektowane zmiany legislacyjne i wytyczne EFSA

Już niedługo termin „żywność dietetyczna” zniknie z prawa żywnościowego. Od 20 lipca 2016 r. będzie stosowana większość przepisów nowego rozporządzenia nr 609/2013, które na nowo definiuje wymagania dla żywności przeznaczonej dla specjalnych grup konsumentów. Na mocy tego rozporządzenia uchylone zostaną aktualnie stosowane przepisy dotyczące tzw. żywności dietetycznej, czyli środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego). W dniu 26 listopada bieżącego roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), opublikował przewodnik naukowo - techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w dopełnieniu wymagań nowego prawodawstwa, w części dotyczącej zasad kwalifikacji produktów z grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Ujednolicone podejście w tym zakresie ma na celu zapobieganie różnicom interpretacyjnym wewnątrz Unii Europejskiej, które powodują, że ten sam środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu w różnych krajach jako suplement diety, żywność wzbogacona lub FSMP.