Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w tabletkach do podawania doustnego zawierającego kladrybinę.

• Pierwszy lek podawany doustnie w krótkich cyklach leczenia w wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego (RMS), dopuszczony do obrotu w Europie • Badania kliniczne potwierdziły utrzymującą się do czterech lat skuteczność produktu leczniczego zawierającego kladrybinę, przyjmowanego doustnie przez nie więcej niż 20 dni w okresie dwóch lat • Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej, przy czym w pierwszej kolejności lek pojawi się na rynkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, poinformował o wydaniu przez Komisję Europejską Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w tabletkach do podawania doustnego zawierającego kladrybinę, w leczeniu wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego* (RMS)1 w 28 krajach Unii Europejskiej (UE), a także w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii. Kladrybina w tabletkach do podawania doustnego jest pierwszym lekiem stosowanym w krótkich cyklach leczenia w wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego (RMS) o potwierdzonej skuteczności, mierzonej m.in. spowolnieniem progresji niepełnosprawności, redukcją rocznego wskaźnika rzutów i wynikami badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

„Stwardnienie rozsiane (SM) jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych na świecie. Dzięki uzyskaniu zgody na dopuszczenie do obrotu kladrybiny w tabletkach, w krajach Unii Europejskiej możemy zaoferować pacjentom i lekarzom innowacyjny produkt o łatwym schemacie dawkowania, pozwalający kontrolować przebieg wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego”, stwierdziła Belén Garijo, CEO Healthcare oraz członek Executive Board Merck. „Oznacza to kluczową zmianę w leczeniu stwardnienia rozsianego, potwierdzającą konsekwentne dążenie do podnoszenia jakości opieki dla pacjentów”.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w tabletkach do podawania doustnego zawierającego kladrybinę zostało wydane na podstawie danych klinicznych obejmujących ponad 10 000 pacjentolat oraz ponad 2700 pacjentów,2 w tym osoby pozostające pod obserwacją przez okres do 10 lat. Program badań klinicznych obejmował dane z trzech badań fazy III, CLARITY,3,4 CLARITY EXTENSION5 i ORACLE MS,6 badania fazy II ONWARD7 oraz długoterminowe dane obserwacyjne z 8-letniego, prospektywnego rejestru PREMIERE.8 Wyniki tych badań, dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa leku, umożliwiły opracowanie pełnego profilu doustnego produktu leczniczego zawierającego kladrybinę pod względem stosunku korzyści do ryzyka.

„To bardzo ważny moment, który zmieni sposób leczenia stwardnienia rozsianego,” stwierdził Gavin Giovannoni, profesor neurologii w Barts and The London School of Medicine and Dentistry (Queen Mary University of London). „Kladrybina w tabletkach należy do terapii selektywnej rekonstrukcji immunologicznej (SIRT), pozwalającej uprościć leczenie: w ciągu czterech lat pacjent przyjmuje lek w postaci tabletek tylko w dwóch krótkich cyklach w odstępie roku. Korzyści terapeutyczne utrzymują się przez dłuższy czas i nie wymagają ciągłego przyjmowania leków i częstego monitorowania”.

Pozwolenie uzyskano po wydaniu w czerwcu 2017 roku pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Oczekuje się, że w Europie produkt leczniczy do podawania doustnego zawierający kladrybinę będzie dostępny na receptę już w najbliższych miesiącach, przy czym w Niemczech i Wielkiej Brytanii powinien pojawić się na rynku jeszcze we wrześniu 2017 roku. Firma Merck przygotowuje też kolejne wnioski o dopuszczenie produktu do obrotu w innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych.
„Na stwardnienie rozsiane choruje w Europie ponad 700 tysięcy osób, lecz do tej pory nie udało się znaleźć lekarstwa na tę chorobę”, powiedziała Anne Winslow, prezes European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). „Nowe możliwości leczenia istotnie pomogą w poprawie jakości życia pacjentów z aktywną rzutową postacią stwardnienia rozsianego”.

Analiza post hoc wyników dwuletniego badania klinicznego fazy III CLARITY2,3 u pacjentów z wysoką aktywnością choroby wykazała, że w porównaniu z placebo kladrybina w tabletkach powoduje redukcję rocznego wskaźnika rzutów o 67% oraz ryzyka 6-miesięcznej progresji EDSS o 82%. Jak wykazało badanie fazy III CLARITY EXTENSION5, w trzecim i czwartym roku nie było konieczne powtórzenie terapii z zastosowaniem kladrybiny. Kompleksowe dane dostarczyły informacji o dawkowaniu i wymaganiach w zakresie monitorowania pacjenta. Limfopenia i półpasiec to z klinicznego punktu widzenia najbardziej znaczące działania niepożądane. Przed rozpoczęciem terapii i podczas przyjmowania kladrybiny w tabletkach należy wykonać badanie poziomu limfocytów. Lek ten jest przeciwwskazany u niektórych pacjentów, między innymi u osób z obniżoną odpornością oraz u kobiet w ciąży.

Kladrybina w tabletkach
Produkt leczniczy w postaci kladrybiny w tabletkach jest dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej w leczeniu wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego* (RMS). Kladrybina w tabletkach stosowana jest w krótkich cyklach leczenia, działając selektywnie i okresowo na limfocyty, które uważane są za istotny element procesu patologicznego, powodującego rzutową postać stwardnienia rozsianego (RMS). Preparat jest obecnie w programie badań klinicznych; nie został jeszcze dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W sierpniu 2017 roku Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kladrybiny w tabletkach w leczeniu rzutowej postaci stwardnienia rozsianego (RMS) w 28 krajach Unii Europejskiej (EU), a także w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii.

Program badań klinicznych produktu leczniczego zawierającego kladrybinę w postaci tabletek obejmuje:
- badanie CLARITY: kladrybina w postaci doustnych tabletek w leczeniu SM; ang: CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): dwuletnie badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kladrybiny w monoterapii u pacjentów z RRMS1;
- badanie CLARITY EXTENSION: dwuletnie badanie III fazy z grupą kontrolną otrzymującą placebo, będące kontynuacją badania CLARITY, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu kladrybiny w kolejnych 4 latach2;
- badanie ORACLE MS (kladrybina w postaci doustnych tabletek w leczeniu wczesnej postaci SM; ang: ORAl CLadribine in Early MS): dwuletnie badanie III fazy z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kladrybiny w monoterapii u pacjentów, u których wystąpił pierwszy epizod demielinizacyjny sugerujący SM;
badanie ONWARD (doustna kladrybina stosowana jako terapia dodana do interferonu beta-1a s.c. u pacjentów z aktywną postacią rzuto - wo-remisyjną SM; ang: Oral Cladribine Added ON to Interferon beta-1a in Patients With Active Relapsing Disease): badanie II fazy z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i tolerancji kladrybiny jako terapii dodanej u pacjentów z aktywną chorobą w trakcie terapii interferonem-beta;
- badanie PREMIERE (prospektywny, obserwacyjny, długoterminowy rejestr bezpieczeństwa prowadzony u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, uczestniczących w badaniach klinicznych): tymczasowe dane pochodzące z prospektywnego rejestru PREMIERE, służące do oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego w postaci doustnej zawierającego kladrybinę. W tym ponad 10 000 pacjentolat oraz ponad 2700 pacjentów biorących udział w badaniu klinicznym, w przypadku niektórych pacjentów do 10 lat obserwacji.
- Działania niepożądane kladrybiny w tabletkach obejmują między innymi zmniejszenie liczby limfocytów, infekcje (w tym półpasiec), a także możliwość wzrostu ryzyka choroby nowotworowej. U 20-25% pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, którzy przyjęli dawkę skumulowaną 3,5 mg/kg kladrybiny w ciągu 2 lat w ramach monoterapii, zaobserwowano przejściową limfopenię w stopniu 3 lub 4. Pacjenci z nadwrażliwością na produkt, zakażeni wirusem HIV, cierpiący na przewlekłe zakażenia lub nowotwory złośliwe, o obniżonej odporności, z zaburzeniami czynności nerek oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinni stosować doustnego produktu leczniczego zawierającego kladrybinę. Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia uszkodzenia płodu mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne środki antykoncepcyjne podczas przyjmowania kladrybiny w tabletkach i przez co najmniej sześć miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki.

Wskazanie w UE
Kladrybina w tabletkach jest wskazana w leczeniu dorosłych pacjentów z wysokoaktywną rzutową postacią stwardnienia rozsianego (RMS), rozpoznaną na podstawie objawów klinicznych i wyników badań obrazowych.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii w UE

Przeciwwskazania:
Produkt leczniczy zawierający kladrybinę w tabletkach jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), z aktywnym przewlekłym zakażeniem (gruźlicą lub zapaleniem wątroby), aktywnym nowotworem, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) oraz u pacjentek w ciąży i karmiących piersią. Kladrybina w tabletkach jest także przeciwwskazana u pacjentów z upośledzoną odpornością, w tym pacjentów otrzymujących obecnie leczenie immunosupresyjne lub mielosupresyjne.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:
Najistotniejszymi klinicznie działaniami niepożądanymi były limfopenia i półpasiec.

Kontrola hematologiczna
W badaniach klinicznych obserwowano zmniejszenie liczby neutrofilów, krwinek czerwonych, hematokrytu, hemoglobiny lub liczby płytek krwi w porównaniu ze stanem wyjściowym, chociaż te parametry zazwyczaj utrzymywały się w granicach normy.

Można spodziewać się dodatkowych hematologicznych działań niepożądanych, jeśli kladrybina zostanie podana przed lub równocześnie z innymi substancjami, które wpływają na profil hematologiczny.

Należy oznaczyć liczbę limfocytów
- przed rozpoczęciem stosowania kladrybiny w tabletkach w 1. roku,
- przed rozpoczęciem stosowania kladrybiny w tabletkach w 2. roku,
- 2 i 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia w każdym jego roku. Jeśli liczba limfocytów jest mniejsza niż 500 komórek/mm³, należy ją aktywnie monitorować do czasu ponownego jej wzrostu.

Zakażenia
Kladrybina może zmniejszać odporność organizmu i zwiększać ryzyko zakażeń. Przed rozpoczęciem stosowania kladrybiny należy wykluczyć zakażenie HIV, aktywną gruźlicę i aktywne wirusowe zapalenie wątroby.

U pacjentów stosujących kladrybinę zapadalność na półpaśca była zwiększona. Jeśli liczba limfocytów spadnie poniżej 200 komórek/mm³, należy rozważyć zastosowanie profilaktyki przeciwpółpaścowej zgodnie z lokalną standardową praktyką. W trakcie utrzymywania się limfopenii stopnia 4. można rozważyć przerwanie lub opóźnienie zastosowania kladrybiny w tabletkach do czasu ustąpienia zakażenia.

U pacjentów leczonych pozajelitową kladrybiną z powodu białaczki włochatokomórkowej z użyciem innego schematu podawania stwierdzano przypadki postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej (PML).

W bazie danych badań klinicznych kladrybiny stosowanej w SM (1976 pacjentów, 8650 pacjentolat) nie zgłoszono żadnego przypadku PML. Pomimo tego przed rozpoczęciem leczenia kladrybiną w tabletkach należy wykonać wyjściowe obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) (zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy).

Stwardnienie rozsiane (SM)
Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła, autoimmunologiczna choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która jest najczęstszą, nieurazową, prowadzącą do niepełnosprawności chorobą neurologiczną u młodych osób dorosłych. Najczęstszą formę SM stanowi rzutowo-remisyjna postać SM (RRMS) – ten typ choroby rozpoznaje się u około 85% osób z SM. Dokładna przyczyna SM jest nieznana, jednak uważa się, że układ odpornościowy organizmu atakuje mielinę, zakłócając przepływ informacji wzdłuż nerwów. Obecnie nie jest możliwe całkowite wyleczenie SM, jednak dostępne są metody leczenia pozwalające spowolnić przebieg choroby.

Informacje o firmie Merck
Merck jest wiodącą firmą naukowo-technologiczną działającą w sektorach ochrony zdrowia, life science i zaawansowanych technologii. Około 50 000 pracowników zajmuje się rozwijaniem technologii podnoszących jakość życia – od terapii biofarmaceutycznych przeciw nowotworom lub stwardnieniu rozsianemu, przez najnowocześniejsze systemy znajdujące zastosowanie w badaniach naukowych i produkcji, po ciekłe kryształy do smartfonów i telewizorów z ekranami LCD. W 2016 r. firma Merck odnotowała przychód w wysokości 15 miliardów euro w 66 krajach.

Założona w 1668 r. firma Merck jest najstarszą na świecie firmą farmaceutyczną i chemiczną. Większościowy udział, notowanej na giełdzie grupy, do dziś należy do rodziny, która założyła firmę. Merck z siedzibą w Darmstadt w Niemczech posiada ogólnoświatowe prawa do nazwy i marki Merck. Jedynymi wyjątkami są Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie firma działa pod nazwami EMD Serono, MilliporeSigma i EMD Performance Materials.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl