Dlaczego w Polsce tak słabo wykrywane oraz karane są przestępstwa związane z podrabianiem leków?

Z danych otrzymanych od Policji wynika, że w 2016 r. wszczęto 1013 postępowań przygotowawczych, przy czym zarzuty postawiono w 404 postępowaniach. W porównaniu z 2015 r. nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań, niemniej jednak nieznacznie wzrósł odsetek postępowań przygotowawczych w których sformułowano zarzuty.

Zestawienie obejmujące okres od 2010 r. do 2016 r. przedstawia wykres poniżej:

Wyniki działań kontrolnych Służby Celnej prowadzonych w 2016 r. przyniosły efekty w postaci zatrzymania 18 628 szt. podrabianych produktów leczniczych o wartości szacunkowej ponad 190 tys. euro (ponad 830 tys. zł). Służba Celna zatrzymuje głównie produkty lecznicze w trakcie kontroli międzynarodowego obrotu towarowego, w tym kontroli przesyłek kurierskich i pocztowych, jak również podczas kontroli bagażu podróżnych.

Zestawienie obejmujące okres od 2010 r. do 2016 r. przedstawia tabela poniżej:

„Jakie rząd może zaproponować działania prowadzące do likwidacji tego typu grup przestępczych?"

Poniżej przedstawiam rozwiązania, które zostały wdrożone w celu zminimalizowania obrotu sfałszowanymi produktami leczniczymi.

Realizując obowiązek wynikający z art. 115 ust 1 pkt 5a u.p.f., Główny Inspektor Farmaceutyczny w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawuje nadzór nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie. Zgodnie z art. 108 ust 4 pkt 5 u.p.f., organ kieruje do badań jakościowych produkty lecznicze w ramach kontroli planowej. Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje do badań również produkty lecznicze wytypowane do badania pod kątem ich sfałszowania.

W 2016 r. przeprowadzono ponad 1000 badań jakościowych produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, które zostały wykonane w ramach kontroli planowej, reklamacji oraz pod kątem sfałszowania.

Każdego roku organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej przeprowadzają łącznie ponad 6 tysięcy kontroli oraz inspekcji uprawnionych podmiotów w całym kraju.

W 2016 r. liczba kontroli i inspekcji kształtowała się następująco:

1.    wytwórcy oraz importerzy produktów leczniczych - 255 inspekcji;

2.    podmioty uprawnione do obrotu hurtowego produktami leczniczymi - 53 inspekcje;

3.    podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki + punkty apteczne + obrót pozaapteczny) - 6067 kontroli.

Główny Inspektor Farmaceutyczny każdorazowo informuje właściwe organy ścigania w przypadku powzięcia informacji wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi. W 2016 r. organ otrzymał 58 zgłoszeń w powyższym zakresie. W 2017 r., do dnia dzisiejszego do organu wpłynęło 13 zgłoszeń. Zgłoszenia dotyczą najczęściej sprzedaży produktów leczniczych i innych produktów (np. suplementów diety, „dopalaczy") za pośrednictwem Internetu.

Ponadto, w 2016 r. organ otrzymał 18 międzynarodowych zgłoszeń w systemie WGEO Rapid Alert dotyczących wykrycia nielegalnych produktów leczniczych, w tym produktów zawierających niezadeklarowane substancje czynne.

Na podstawie § 1 ust. 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. MZ. z 2010 r. Nr 11, poz. 67) powołano Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego (dalej: „Zespół"), którego działania koordynuje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Z dniem 8 lutego 2015 r., na mocy art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 28), uregulowano działalność pośredników o obrocie produktami leczniczymi (Rozdział 5a u.p.f.), celem uszczelnienia łańcucha dystrybucji i zwiększenia jego transparentności. Działalność w zakresie pośrednictwa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmac eutycznego. Do obowiązków pośrednika należy w szczególności prowadzenie ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu pośredniczył, jak również przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, w którym pośredniczył, wraz ze strukturą tego obrotu (art. 73e pkt 3 i 4 u.p.f.).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481), na stronie internetowej apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych zamieszcza się wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 u.p.f., odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową. Rozwiązanie to ma pozwolić konsumentom na łatwe zidentyfikowanie legalnego źródła zakupu produktów leczniczych za pośrednictwem Internetu.

Co do propozycji działań mających na celu zminimalizowanie handlu sfałszowanymi produktami leczniczymi, zasadna wydaje się dalsza współpraca organów ścigania i organów administracji publicznej w ramach Zespołu. Równie istotne wydaje się także kontynuowanie i rozwijanie działalności edukacyjnej, służącej zwiększaniu świadomości konsumentów co do przeznaczenia produktów leczniczych (wyrobów medycznych, suplementów diety), legalnych punktów sprzedaży oraz potencjalnej szkodliwości produktów nieznanego pochodzenia.

 

Źródło: sejm.gov.pl

 

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

POMÓŻCIE!!!

Nowości produktowe dla farmacji

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • ŚPK_logo_2013.jpg http://www.kosmetyka.farmacom.com.pl/
 • pio.jpg http://www.pio.org.pl/
 • logo instytutu magazynowania.jpg http://www.ilim.poznan.pl/
 • urpl.jpg http://www.urpl.gov.pl/
 • romaco-logo.jpg http://www.infarma.pl/
 • GIF - LOGO.jpg http://www.gif.gov.pl/
 • image002.jpg http://www.ispe.org.pl
 • pasmi.jpg http://www.pasmi.pl
 • Inst_Farmaceutyczny_logo.jpg http://www.ifarm.waw.pl
 • jci1.jpg http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
 • ptfarm-małe.jpg http://www.ptfarm.pl
 • pzppf.jpg http://www.producencilekow.pl
 • logo NIL.jpg http://www.nil.gov.pl
 • IG GARMACJA POLSKA.jpg http://www.farmacja-polska.org.pl